Poslání 

Posláním sociální služby domov se zvláštním režimem, kterou poskytuje Domov na Jarošce, příspěvková organizace, je zmírnění negativních vlivů psychického a zdravotního stavu uživatele na jeho dosavadní způsob života prostřednictvím poskytované sociální služby a jejich aktivní spoluúčasti na ní. Prioritou je předcházení sociální izolace uživatelů služeb a zachování popř. rozšíření sociálních kontaktů.

 

Cílová skupina 

Cílovou skupinu tvoří osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu jejich  chronického duševního onemocnění nebo duševního onemocnění vzniklého v důsledku závislosti na návykových látkách (alkoholu).

Jde o osoby, kterým lékař - psychiatr diagnostikoval zejména:

 • chronické duševní onemocnění typu schizofrenie, poruchy s trvalými bludy, schizoafektivní poruchy apod.
 • duševní poruchu způsobenou dlouhodobým užíváním alkoholu (např. alkoholová halucinóza, alkoholová paranoidní psychóza, alkoholová demence)
 • organickou duševní poruchu typu demence (demence vzniklé následkem úrazu nebo nemoci - např. meningitida, demence u Huntingtonovy choroby, demence smíšené etiologie apod.) - kromě Alzheimerovy demence

Chronické duševní onemocnění může být kombinováno i s jinými postiženími - tělesným, smyslovým nebo mentálním, kdy toto postižení nesmí převažovat nad psychickým postižením, tzn. nesmí být jako hlavní diagnóza.

 

Důvody vylučující poskytnutí služby:

 

-  zájemce neodpovídá cílové skupině

 • pokud je mladší 40 let
 • pokud je jeho duševní porucha způsobená závislostí na návykových nealkoholových látkách
 • je - li osobou  s chronickým duševním onemocněním a současně je osobou závislou na alkoholu ve stádiu, kdy alkohol aktivně užívá
 • pokud potřebuje celodenní osobní asistenci 
 • pokud u něho převažuje jiné postižení (tělesné, smyslové, mentální)  nad duševním onemocněním cílové skupiny
 • pokud se u něho často projevuje agresivita vůči sobě nebo okolí s vážnými poruchami chování a výraznými asociálními projevy znemožňujícími soužití v kolektivu v otevřeném zařízení

-  zájemce o službu není v aktuálně nepříznivé sociální situaci

Nepříznivou sociální situací je oslabení nebo ztráta schopností, životních návyků, ohrožení  práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby a hrozící sociální vyloučení  z důvodu  chronického duševního onemocnění.

Za osobu, která se ocitla v nepříznivé sociální situaci, je považován zájemce o službu, který:

 • je závislý na péči jiné osoby při základních osobních potřebách a při péči o vlastní osobu (hygiena, užívání léků, stravování, vyřizování osobních záležitostí na úřadech ...)
 • nemá možnost využití terénních nebo ambulantních služeb, popř. jsou pro něho tyto služby nedostačující
 • je bez rodinného zázemí, či bez podpory jiné blízké osoby, která by mu mohla potřebnou péči poskytovat

        a zároveň splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

 • je opakovaně nebo dlouhodobě (déle než 1 rok) hospitalizován v nemocnici (PN, LDN)
 • je ohrožen zneužitím trestnou činností jiné osoby
 • je ohrožen sociální izolací (např. nevyužívá běžné veřejné služby a kontakty)
 • je umístěn v pobytové službě, která není schopna zajistit jeho potřeby

-  zařízení nemá dostatečnou kapacitu

-  zdravotní důvody zájemce

 • zdravotní stav  zájemce o službu  vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • zájemce o službu  není schopen pobytu v zařízení soc. služeb z důvodu akutní infekční nemoci 

-  zájemci, který žádá o poskytování služby  vypověděl poskytovatel v době kratší  6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže služby z důvodu  porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby.

 

Předmět činnosti

K základním činnostem poskytovaným uživatelům služby patří:

 1. ubytování včetně každodenního úklidu, praní a drobných úprav ložního a osobního prádla, ošacení a žehlení
 2. poskytnutí celodenní stravy
 3. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 4. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. sociálně terapeutické činnosti
 7. aktivizační činnosti
 8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zásady

na kterých je sociální služba poskytována tvoří základ poskytované služby, vychází z potřeb a specifik cílové skupiny a vedou k dosažení poslání služby. Je to zejména:

 • pravidelnost a režimová opatření
  při poskytování služby využíváme opatření, které vedou k dodržování zdravé životosprávy (užívání léků, pravidelné podávání stravy, pestrý jídelníček, zákaz alkoholu v zařízení, pomoc s finančním hospodařením …) a psychohygieny (pravidelný denní režim, účast na informačních schůzkách, kontakt s přírodou - vycházky, stimulace k aktivitám ...)
 • individuální přístup a respektování osobnosti
  i při nastavení režimových opatření respektujeme zvyklosti, potřeby a přání každého uživatele, současně ho podporujeme v činnostech, které zvládá a které přispějí ke stabilizaci a jistotě v jeho životě a vytváříme podmínky pro uplatnění vlastní vůle uživatele a porozumění důsledkům svého rozhodnutí s ohledem na možné přirozené riziko
 • profesionalita - zaměstnávání odborně způsobilých pracovníků, jejich pravidelné vzdělávání přizpůsobené péči o cílovou skupinu. Vytvoření důvěry mezi uživateli a zaměstnanci.

Cíle

poskytované sociální služby jsou:

 

podpora uživatele při každodenních aktivitách souvisejících s běžnou denní činností formou:

 

 • péče o vlastní osobu (hygiena, oblékání, nákupy, úklid pokoje …) a rozvoj samostatnosti (hospodaření s penězi, cigaretami, kávou, sebeobsluha – vaření si kávy, čaje, úklid skříně a pokoje)
 • rozvíjení svých dovedností a schopností zapojením do nácviku běžných denních činností (úklid zahrady, lisování PET lahví, příprava a úklid jídelny, pomoc v prádelně při skládání prádla, vynášení košů z kanceláří …) a aktivizačních činností v zařízení (podíl na tvorbě rukodělných výrobcích, poslechové programy, společné čtení …)
 • nácvik popř. rozšíření dovedností (taneční terapie, muzikoterapie, dramaterapie, arteterapie …)
 • tělesné aktivity (společné a individuální cvičení, vybudování samostatné místnosti pro rehabilitaci)

maximální využití přirozených zdrojů

 • kadeřnictví, pedikúra
 • kino, výstavy a jiné společenské, kulturní a sportovní akce mimo zařízení
 • nákupy
 • vyřizování osobní záležitostí (pošta, spořitelna…)
 • spolupráce se sociálními podniky

vytváření pozitivního náhledu veřejnosti na duševně nemocné

 • uživatelé se aktivně podílí a zúčastňují kulturních a sportovních akcí ve městě
 • uživatelé i zaměstnanci pozitivně prezentují poskytované služby (propojení jiných cílových skupin a generací, prezentace v tisku, TV Slovácko, Den otevřených dveří, stáže a exkurze v zařízení…)

zvýšení kvality služby i formou odstraňování nedostatků podmínek bydlení (snižování kapacity, opravy a modernizace budovy a jejích částí)

deinstitualizace služby

 • reforma psychiatrické péče
 • příprava na chráněné bydlení