Domov se zvláštním režimem

Poslání

Posláním sociální služby domov se zvláštním režimem, kterou poskytuje Domov na Jarošce, příspěvkové organizace, je zmírnění negativních vlivů psychického a zdravotního stavu uživatelů na jejich dosavadní způsob života, prostřednictvím poskytované sociální služby a jejich aktivní spoluúčasti na ní. Prioritou je předcházení sociální izolaci uživatelů, zachování, popřípadě rozšíření sociálních kontaktů. Zprůtočnění sociální služby zajistí uživateli, že přijetí do zařízení nemusí být ,,konečnou stanicí“, ale může být výchozím bodem na cestě k zotavení.

Cílová skupina

Cílovou skupinu pro poskytnutí sociální služby tvoří osoby v nepříznivé sociální situaci starší 26 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu jejich chronického duševního onemocnění nebo duševního onemocnění vzniklého v důsledku závislosti na návykových látkách (alkoholu).
 

Jde o osoby, kterým lékař – psychiatr diagnostikoval zejména:

  • chronické duševní onemocnění typu schizofrenie, poruchy s trvalými bludy, schizoafektivní poruchy apod.
  • duševní poruchu způsobenou dlouhodobým užíváním alkoholu (např. alkoholová halucinóza, alkoholová paranoidní psychóza, alkoholová demence)
  • organickou duševní poruchu typu demence (demence vzniklé následkem úrazu nebo nemoci - např. meningitida, demence u Huntingtonovy choroby, demence smíšené etiologie apod.) - kromě Alzheimerovy demence
Chronické duševní onemocnění může být kombinováno i s jinými postiženími - tělesným, smyslovým nebo mentálním, kdy toto postižení nesmí převažovat nad psychickým postižením, tzn. nesmí být jako hlavní diagnóza.

Zásady

Zásady, na kterých je sociální služba poskytována, tvoří základ poskytované služby, vychází z potřeb a specifik cílové skupiny a vedou k dosažení poslání služby. Je to zejména:

Cíle

top