Domov se zvláštním režimem

Poslání

Posláním je zmírnění negativních vlivů psychického a zdravotního stavu uživatele na jeho dosavadní způsob života prostřednictvím poskytované sociální služby a jejich aktivní spoluúčasti na ní. Prioritou je předcházení sociální izolace uživatelů služeb a zachování popř. rozšíření sociálních kontaktů.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu jejich chronického duševního onemocnění nebo duševního onemocnění vzniklého v důsledku závislosti na návykových látkách (alkoholu).
 

Jde o osoby, kterým lékař – psychiatr diagnostikoval zejména:

  • chronické duševní onemocnění typu schizofrenie, poruchy s trvalými bludy, schizoafektivní poruchy apod.
  • duševní poruchu způsobenou dlouhodobým užíváním alkoholu (např. alkoholová halucinóza, alkoholová paranoidní psychóza, alkoholová demence)
  • organickou duševní poruchu typu demence (demence vzniklé následkem úrazu nebo nemoci - např. meningitida, demence u Huntingtonovy choroby, demence smíšené etiologie apod.) - kromě Alzheimerovy demence
Chronické duševní onemocnění může být kombinováno i s jinými postiženími - tělesným, smyslovým nebo mentálním, kdy toto postižení nesmí převažovat nad psychickým postižením, tzn. nesmí být jako hlavní diagnóza.

Zásady

Zásady, na kterých je sociální služba poskytována, tvoří základ poskytované služby, vychází z potřeb a specifik cílové skupiny a vedou k dosažení poslání služby. Je to zejména:

Cíle

top